Guangyou Yang
Ph.D Professor

E-mail:guangyou1963@aliyun.com

guangyouyang@hotmail.comXiaobin Gu
Ph.D Associate Professor 

E-mail:guxb121@126.com


Yue Xie
Ph.D Associated Professor 

E-mail:xyue1985@gmail.com

xyue1985@126.com

 


Ran He

Ph.D

E-mail:ranhe1991@sicau.edu.cn


Jing Xu

Ph.D & Lecture

E-mail:xujing90@sicau.edu.cn